Name of Vendor # of Exams Exam Codes Exam Name Exam Status
ISTQB 3 ATA Advanced Test Analyst on demand
ATM Advanced Test Manager on demand
ATTA Advanced Technical Test Analyst on demand